Home

Lagstiftning hållbarhetsredovisning

Nya regler om hållbarhetsrapportering Finansinspektione

Hållbarhetsredovisning - Samspelet mellan lagstiftning och

En hållbarhetsredovisning behöver avgränsas och här gäller det att hitta ett bra sätt som speglar företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Samtidigt ska ni också lista vilka företagets intressenter är samt beskriva hur ni haft deras förväntningar och intressen i åtanke när avgränsningen gjorts Initiativ till en global standard för hållbarhetsredovisning 6 Lagstiftning på EU-nivå och i Sverige 8 Hur används TCFD:s rekommendationer? 9 3 Koldioxidavtryck för Riksbankens innehav av företagsobligationer 11 Koldioxidavtryck som ett mått på klimatrelaterade risker 1 Bakgrund. Under hösten beslutade riksdagen om en ändring i årsredovisningslagen (och motsvarande lagar för kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsföretag med flera) som innebär att företag av en viss storlek från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31/12 2016 ska upprätta en hållbarhetsrapport, i de flesta fall således kalenderåret 2017 Klimathot, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsvillkor och korruption. Det är några av de ut­maningar som vår värld står inför. I arbe­tet med att skapa ett hållbart samhälle har företagen en avgörande roll att spela. Många svenska företag ligger redan i framkant. lagstiftning och riktlinjer som reglerar hållbarhetsredovisning. Fokus ligger på att utreda gapet mellan reglering, lagtext och de riktlinjer och koder som skapats a

Kraven på transparens och hållbar utveckling växer och allt fler företag kommer att beröras av den nya lagen om hållbarhetsredovisning. För att ditt företag ska kunna upprätta en informativ och rättvisande hållbarhetsredovisning så finns det en del saker som kan vara bra att tänka på inför att arbetet ska sättas igång hållbarhetsredovisning (eng. Sustainability Report, SR). Det ökade intresset för En bidragande orsak till bristen i trovärdighet är att det inte finns någon lagstiftning, liknande den lagstiftning som finns för finansiell redovisning, som reglerar hur en. Vi vill att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Därför har vi samlat svaren på våra allra vanligaste frågor, kanske hittar du svaret på just din fråga här Detta är FRACs elfte hållbarhetsredovisning. Redovisningen följer även i fortsättningen GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer i enlighet med GRI 4. Lagstiftning kring fordon och utveckling av fordon är viktiga faktorer som driver hela fordonsindustrin

Lagen om hållbarhetsredovisning - Varför? Vem? Vad

 1. 22 september 2021 Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning Miljökvalitetsnormer för luft och vatten - lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn 23 september 2021 Miljölagstiftnin
 2. Hållbarhetsredovisning i publika och statliga bolag En kvalitativ studie om skillnader i publika och statliga bolags hållbarhetsredovisning Johan Norvik fenomen om man jämför med lagstiftning och normer kring redovisningen av finansiella rapporter. Med ett större tolkningsutrymme för hur redovisningen av hållbarhet sk
 3. Ny svensk lagstiftning väntas komma till sommaren. Nedan följer: • information om EU-direktivet och förslag på svensk lagstiftning • vad rapportering innebär • vilka som omfattas • hur rapporteringen ska ske • koppling till befintliga riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI) • hur företag kan.
 4. i

2016 saknades lagstiftning för icke-statliga bolag i Sverige, men från och med räkenskapsåret 2017 är det ett krav på att stora företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning som konsekven Hållbarhetsredovisning regleras idag primärt av näringslivets självreglering. Detta som en effekt av att den lagstiftning som reglerar hållbarhetsredovisning bygger på så kallad principbaserad (PBS) samt riskbaserad styrning

Seminarier - Meritmind

En kurs om förbättringsdrivet och faktabaserat hållbarhetsarbete som ger resultat Många verksamheter intensifierar idag sitt hållbarhetsarbete både som följd utav externa krav, så som lagstiftning gällande hållbarhetsredovisning, och som följd av att hållbarhet allt mer tenderar att bli en viktig konkurrens- och framgångsfaktor i sig själv Ny lagstiftning för hållbarhetsredovisning trädde ikraft under 2016 och gäller för redovisningar som avser kalenderår 2017 och framåt. I enlighet med 6 kap. 12 § ÅRL ska hållbarhetsrapporten innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen a Eftersom det är en följa eller förklara-lagstiftning innebär det att skall-kraven kan täckas genom att förklara varför ett skall-krav inte har redovisats. 8. Utöver reglerna i ÅRL, vad finns det för regler för upprättandet av hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsredovisningen - din kompletta guid

Lagstadgad hållbarhetsrapport från 2017 - Pw

Sammanfattning Titel: Hållbarhetsredovisning i noterade fastighetsbolag- En studie av varför fastighetsbolag hållbarhetsredovisar. Författare: Emma Kulander och Clara Lindgren Handledare: Sven-Arne Nilsson Bakgrund: På global nivå har det vuxit fram en debatt avseende hållbar utveckling. Företag började aktivt arbeta för att främja denna utveckling, vilket gjorde at Nu är vägledningen för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag i byggbanschen klar! Ny lagstiftning samt ökade krav från beställare gör att allt fler företag tydligare måste redovisa sitt hållbarhetsarbete Trots ny lagstiftning och ett ökade krav från intressenterna fortsätter svenska företag att leverera mjuka och vaga löften i hållbarhetsredovisningen. Det konstaterar tre experter som vill se fler hårda åtaganden från företagen lagstiftning om hållbarhetsredovisning lämnas i Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning samt Nyckelfakta Hållbarhet. Läs mer i Årsredovisningen sid 76. Hållbarhetsstrategi Hållbarhetsstrategin utgår från Lantmännens uppdrag, vision

Nu ställer vi krav på hållbarhet för företag - Regeringen

Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2019 och är Renovas 10:e årliga hållbarhetsredovisning sedan 2010. Lagstiftning som inte hänger med. Felriktade styrmedel. Praktiska hinder som tar tid att överkomma. Då behöver vi en Greta som hjälpe HÅLLBARHETSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2017/2018 3 VD HAR ORDET Välkommen till Eolus Vind AB:s första håll-barhetsrapport. och nationell lagstiftning samt benchmark för branschen. Därefter genomfördes work- shops vid två tillfällen där väsentliga hållbar Dafgårds hållbarhetsredovisning 2019 Gunnar Dafgård AB-Ulf Dafgård, VD Dafgårds är ett stort företag med påverkan på samhälle och miljö både direkt, genom enlighet med rådande lagstiftning motarbeta mutor och korruption i de länder där vi bedriver affärer Hållbarhetsredovisning Svensk lagstiftning: När ett företag når en viss storlek behöver årsredovisningen komplettera med en... GRI är ett effektivt verktyg som ger en mycket god status på ert hållbarhetsarbete •Båda länder har haft lagstiftning om hållbarhetsredovisning i flera år. Erfarenheterna är: • Betydligt fler verksamheter som redovisar om hållbarhet - också utöve

Hållbarhetsredovisning. Föreläsning 1 - Bakgrund till hållbarhetsredovisning. 1960 - financial statements - jobbade med den finansiella traditionella redovisningen, siffror, vad har företaget presterat och redovisat det. Handlar om att visa för investerare och andra långivare hur företagets ställning såg ut så de kunde få beslutsunderlag för sina ekonomiska beslut Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning enligt internationella ramverk och utveckla hållbarhetsarbetet. Du följer och tillämpar lagstiftning, konventioner och standarder inom hållbarhet samt Agenda 2030 BILLERUDKORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 DETTA ÄR BILLERUDKORSNÄS 1 Stora och små kunder världen över Bolaget verkar på den globala förpack-ningsmarknaden. upp till lagstiftning, certifieringssystemens och många intressenters krav. Vi ska hela tiden visa att vår råvara är en utmärkt ba Hållbarhetsredovisning 2017. 2. Vi skapar en bättre värld Vår vision; Rototilt® på varje grävmaskin sätts av företagets ledningsgrupp och lagstiftning på miljöområdet mäts kontinuerligt och följs upp i ledningssystemet för kvalitet, arbetsmiljö och miljö

Jernbro Hållbarhetsredovisning • 4 Jernbro har drygt 900 medarbetare och finns på 24 orter. uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal samt hålla hög miljöstandard. Våra underleverantörer ska agera enligt vå Det kan handla om krav från intressenter och skärpt lagstiftning men även en ökad insikt om redovisningens fördelar, inte minst affärsnyttan! Mot den bakgrunden startar Enact nu det branschöverskridande Nätverket för hållbarhetsredovisning

En lyckad hållbarhetsredovisning lyfter bolaget. av admin Lagstiftning kring före­tagens håll­bar­hets­re­do­vis­ningar har ökat det senaste decenniet och samtidigt har kunder och inve­sterare börjat efter­fråga tillgång på infor­mation utöver finan­siella data för att kunna fatta viktiga beslut Svensk lagstiftning: När ett företag når en viss storlek behöver årsredovisningen komplettera med en hållbarhetsredovisning; GRI är ett effektivt verktyg som ger en mycket god status på ert hållbarhetsarbete

hållbarhetsredovisning 2015 Vi redovisar enligt etablerad standard s hterlba l h åör f r deo v G G sn4R gI in, i (Global Reporting Initiative) nivå Core. som teknikutveckling, lagstiftning, kundbeteende, forskning och utveckling har vi en rad externa samarbetsparter LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016 - GRI APPENDIX Även förändringar i lagstiftning behöver bevakas för att kunna förbereda omställning till nya krav. Markpåverkan LKAB påverkar samhället genom bland annat prospektering, gruvbrytning, förädling, trans Exempel på tjänster är Gap-analys mot kraven i ISO 9001, 14001 och 45001, hållbarhetsredovisning enligt ÅRL och EU-taxonomin, kemilagstiftning och bevakning av lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö, ESG-processer. Riskhantering. Identifiering av verksamhetens påverkan på miljö och samhälle Hållbarhetsredovisning Aktuella aktiviteter och initiativ Agenda 2030 - mål för en bättre värld. social bakgrund och/eller andra egenskaper som skyddas av gällande lagstiftning. En av våra grundvärderingar är att behandla kunder och medarbetare med respekt,.

Svensk titel: Jämförbarhet inom hållbarhetsredovisning - med fokus på Sveriges fordonsindustri. Engelsk titel: Comparability within sustainability reporting - with a focus on the Swedish automotive industry. Utgivningsår: 2019 Författare: Peter Niebuhr, Nermin Osmanbegovic, Sebastian Van Uytven Handledare: Marcus Brogeby Abstract This study concerns comparability in sustainability. EXPANDIAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 EXPANDIAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 | 3 22 INNEHÅLL DET HÄR ÄR EXPANDIA 1.131 MILJONER SEK 3 VD HAR ORDET 4-5 Kännedom om, och efterlevnad av, gällande och kommande lagstiftning kopplat till branschen Affärsetik och anti-korruptio Allt flera länder lagstiftar om redovisning av hållbarhetsprestanda för företag. Efter Danmark och Sverige (i Sverige finns det än så länge enbart krav på statliga bolag) har nu också Norge tagit steget och lagstiftat om en redovisningsplikt. Lagen utgår precis som i Danmark ifrån principen comply or explain dvs. berättar om ditt hållbarhetsarbete eller förklara varfö Hållbarhetsredovisning 2009 2) GRI - Global Reporting Initiative, nätverksorganaisation som skapat ett globalt jämförbart redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning 3) Koreolog eller notator har till uppgift att notera dansverk, dvs. skriva ned koreografin som noter

Samspelet mellan lagstiftning och riktlinje

Nyligen utsågs årets bästa svenska hållbarhetsredovisning av medie- och kunskapsföretaget Aktuell Hållbarhet. Stora Enso var nominerade i kategorin stora företag, men lyckades inte nå hela vägen upp på prispallen. Det var Ikea som utsågs till vinnare, följt av Volvo Group och Boliden. Det var totalt 150 hållbarhetsredovisningar som deltog i årets tävling. Juryn bedömde. Spendrups marknadsföring av alkoholhaltiga drycker följer relevant lagstiftning och branschpraxis. Det innebär att vi jobbar på följande sätt: Vår marknadsföring av alkoholhaltiga drycker vänder sig inte specifikt till personer under 25 år Som komplement till gällande lagstiftning har Sernekes styrelse och bolagsledning tillsammans formulerat och antagit ett ramverk som sätter riktlinjerna för hur Serneke ska agera som ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare. Ramverket består av såväl interna regelverk och rikt

Enveco hjälper företag med hållbarhetsrapportering inom

Guide till den kompletta hållbarhetsredovisninge

Vi påminner om TEM:s utbildning Hållbarhetsredovisning enligt GRI G4 den 23 september!. Denna heldagskurs håller vi i våra lokaler i centrala Malmö mellan kl 09:00 och 16:00. Under kursen kommer vi att gå igenom en rad nyckelaspekter av hållbarhetskommunikation, hållbarhetsredovisning, internationella riktlinjerna (ISO 26000, FN:s Global Compact, GRI) med fokus på den senaste. Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng modeller, metoder, ramverk och lagstiftning som kan knytas till redovisning, styrning och kommunikation av hållbarhet. - förstå olika sätt att betrakta och studera redovisning,. hållbarhetsredovisning 2017 Det är genom vårt långsiktiga perspektiv på den verksamhet lagstiftning, hållbara val och hållbar användning av material samt energieffektivitet och förnyelsebar energi. Resultatet från workshopen har sedan granskats av en särskil

hållbarhetsredovisning Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och relevant beskrivning av Skellefteå Kraft och vårt arbete för att vara ett långsiktigt hållbart och ansvarstagande företag. lagstiftning lämnade den statliga Vattenverksamhetsutred. Utbilda dig till Hållbarhetscontroller på distans! Som Hållbarhetscontroller arbetar du med att upprätta en organisations hållbarhetsredovisning enligt internationella ramverk och utveckla hållbarhetsarbetet. Du styr en organisations hållbarhetsarbete genom att arbeta efter lednin.. hållbarhetsredovisning och vi är stolta över att få berätta om vårt hållbarhetsarbete. Vill du veta mer, är du välkommen att kontakta rådande lagstiftning, vedertagen praxis och god affärssed • tar avstånd från all form av korruption, utpressning och muto

Uppdaterad lagstiftning Beaktats t.o.m. FörfS 429/2021 (publicerad den 27.5.2021). Uppdaterade och redigerade texter, där ändringar som gjorts i en lag eller förordning har skrivits in i författningstexten Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och lagstiftning i för oss viktiga frågor. Tydliga klimatpolitiska inriktningsbeslut FN:s agenda 2030 med 17 övergripande mål för att nå en hållbar utveckling blev antagen 2015. Ett av de viktigast 2 AGES - Hållbarhetsredovisning Vår hållbara verksamhet byggs av engagerade medarbetare som agerar ansvarsfullt för att leva upp till omvärldens leverantörer efterlever lagstiftning och internationella konventioner. ∣ AGES har nolltolerans mot korruption och arbetar aktivt med att förebygga mutor direktivet i nationell lagstiftning. I Sverige finns reglerna om hållbarhetsrapportering i ÅRL. av de mest använda riktlinjerna inom hållbarhetsredovisning), inte lagt fokus på området. EU:s vägledning exemplifierar att risk kan utgöras både av riske

För det första har de ledande organisationerna som tar fram standarder och riktlinjer för hållbarhetsredovisning, däribland SASB (Sustainability Accounting Standards Board) och GRI Och ett antal länder, inklusive Storbritannien och Nya Zeeland, har aviserat att man kommer införa tvingande lagstiftning för att följa TCFD För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Indutrades policys använder vi oss av den externa aktören WhistleB, där du kan lämna en anonym rapport. Läs mer om visselblåsning Vi på Granngården tror på att bruka jorden, inte förbruka den. Som ett led i det arbetar vi aktivt med vårt hållbarhetsarbete. Läs mer på granngården.s lagstiftning på området är genomtänkta materialval, att Hållbarhets-kontakt. Hans Hallberg. Sustainability Director. hans.hallberg[at]nederman.com. Års- och hållbarhetsredovisning Ladda ner Årsredovisningen. Rapporter & Presentationer Här finner du våra rapporter och presentationer Aktieinformation Information om Nederman-aktien.

Ambeas första kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Sedan 2011 har Ambea, där Nytida ingår redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Det handlar om etik och efterlevnad till regelverk och lagstiftning, att alltid sätta individen i centrum och ta aktiv del i innovation i vården och omsorgen Hållbarhetsredovisning enligt lagförslaget Affärsmodell, Risker och riskhantering, Policy och granskning, Resultat av policy, lagstiftning från och med 2016/17. Globalt redovisningsramverk för separat hållbarhetsredovisning - Global Reporting Initiative (GRI) -ny version G4 hållbarhetsredovisning och relevanta redovisningsteorier. Empirin består av data från likt en ny lagstiftning samt försöker beskriva varför företag agerar som de gör (Eriksson-Zetterquist, 2009). Därav är institutionell teori av intresse i vår studie Hållbarhetsredovisning En fallstudie med syfte att studera motiv, användningsområde och trovärdighet Stina Bjurman Ida Sandqvist Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenska En kapitalmarknadsorienterad hållbarhetsredovisning hjälper ägare och andra finansiärer att se hur hållbarhet kan skapa långsiktig konkurrenskraft för bolaget genom bland annat bättre riskhantering, högre tillväxt och ökad produktivitet. Genom att bidra med kapitalmarknadsperspektiv kan vi stödja er i arbetet att göra hållbarhetsrapporten mer meningsfull för investerare

Hållbarhetsredovisning - Vad det nya lagkravet innebär. EU har beslutat om ett nytt direktiv rörande rapportering av hållbarhet och mångfaldsinformation, Direktivet har nu implementerats i svensk lagstiftning och kommer att träda i kraft den 6 december 2016.. Hållbarhetsredovisning Europeiska Motor AB År 2018/2019 Europeiska Motor AB 556406-5448 Affärsmodell ta del av sammanställningar av förändrad lagstiftning från generalagenten. Företaget revideras också årligen både på miljöområdet samt finansiellt. Milj

Petra Michélsen - Yggdrasil Miljömanagement AB

Hållbarhetsredovisning - i lagens namn? En studie av revisorers syn på sin yrkesroll och hållbarhetsredovisningens betydelse i Sverige. Författare: Johanna Berlin Sofia Lundberg Handledare: Giulia Giunti . Förord Vi vill tacka de respondenter som ställt upp med tid och erfarenheter till denna studie Kommuner usla på hållbarhetsredovisning. Far har utsett Sveriges bästa hållbarhetsredovisning men inom kategorin offentlig sektor har endast ett hedersomnämnande getts. Nu uppmanar juryn att ta till lagstiftning för att kommuner och landsting ska bli mer transparenta Lagstiftning och krav i aktuell standard. Certifikat för verksamheten, utformning av nya standarder. Branschorganisationer Arbetsgrupper, styrelse - arbete, utredningar, informationsmöten, utveck - 60 BILLERUDKORSNÄS ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016. Created Date • Följa aktuell lagstiftning och de krav som ställs inom branschen för att säkerställa en hög lägsta nivå • Arbeta för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten ur ett miljömässigt perspektiv • Sträva efter miljömässiga alternativ i vår verksamhet. Gällande lagstiftning ska följas för både egna anställda och för anställda hos anlitade entreprenörer. Våra anställda erhåller löner och ersättningar enligt gällande avtal och lagar. Svenska kollektivavtalets bestämmelser utgör grund för överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare

Hållbarhetsredovisning En studie om hur stora svenska banker använder legitimitetsstrategier för Denna lagstiftning berör ungefär de 1600 största företagen i Sverige. (Lennartsson, 2016, Tidningen Balans, 23 maj) I 6 kap. 12. hållbarhetsredovisning 2017. 2 Redovisningens omfattning Redovisningsperiod Kalenderåret 2017 Publicering av senaste redovisningen 5 april 2017 Redovisningscykel Omvärldsbevakning, lagstiftning och myndighetskrav Affärs- och varumärkesanalys Dialog med vår omvärld Nya insikter 201 EU vill skärpa kraven på företagens hållbarhetsredovisning. Det oroar många företag, som anser att nuvarande lagstiftning fungerar bra. Många vill se mer riktlinjer och stöd för hur mindre företag kan jobba med hållbarhetsrapportering utan lagkrav, säger Elisabet Brodin från analysföretaget Cartina KLÖVERN - HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 2 VD-ORD 229247_Hallbarhet14.indd 2 2015-03-18 10:06. 2014-2331-4-64fi7fl8 34fi514fi69 fi47 9-4180384fl5 8581-803fi44fl4fl 23556919044 780fl-2052 lande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning, andra externa styrdo rådande lagstiftning, vedertagen praxis och god affärssed. • Tar avstånd från all form av korruption, HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 Styrelsen (mål, ramar, strategier och helhetsansvar) VD (implementering, styrning och förvaltning) Första försvarslinjen Affärsverksamheten • Äger risker • Efterleva externa och intern

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016 Lära utbildar och utvecklar Stabil och ökande nöjdhet hos våra omsorgstagare En hållbar modell för god vård och omsorg Vår vision är att göra världen lite bättre, en lagstiftning, att alltid sätta individen i centru Hållbarhetsredovisning: TEM fungerar som stöd under både planeringsfasen och/eller upprättandefasen och håller företagsanpassade utbildningar och workshops för att komma i gång med arbetet inom hållbarhetsredovisning

Vanliga frågor och svar FA

hållbarhetsredovisning, lönsamhet, kausalt samband, legitimitet, intressenter. Det finns ingen lagstiftning i Sverige som kräver att företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning (Frostenson, 2015). Ett nytt lagförslag träder i kraft 1 juli 2016 som innebär att stora svensk lagstiftning, räntenivåer och kommunala särkrav är några faktorer som påverkar arbetet att tillgodose förväntningar och krav från våra medlemmar och kunder. HSB Projektpartner och HSB Bostad har ansvar för att . HållbarHetsredovisning 2013. HållbarHetsredovisning 2013

Alla aktuella utbildningar - Aktuell Hållbarhe

HÅLLBARHETSREDOVISNING. 2 MKB FASTIGHETS AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2020 ÅR 2020 - EN ÖVERSIKT 294 TOTAL INSTALLERAD EFFEKT SOLCELLER (219 KW) TOTAL MINSKNING AV DIREKT Hållbarhetsarbetet styrs av lagstiftning och ägardirektiv, men också av bolagets vision och affärsidé Det företag som inte analyserat verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv löper risk att bli utkonkurrerat. Det är lite tillspetsat medskicket från det första avsnittet i webbserien Hållbart Näringsliv från Aktuell Hållbarhet och Dagens industri.. Serien handlar om hur företag kan hantera klimat- och hållbarhetsutmaningarna på ett affärsmässigt framgångsrikt sätt när. HSBs hållbarhetsredovisning 2016: På väg mot det hållbara samhället 28 juni 2017 Fortsatt utveckling av systematiskt hållbarhetsarbete, en ny gemensam strategi för hållbar tillväxt och ett framgångsrikt arbete för att främja utbyggnaden av solel i Sverige. HSBs hållbarhetsredovisning 2016 visar på många positiva förbättringar i hållbarhetens tecken - Vi tog stora kliv under. LKAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017 - GRI APPENDIX Nyprövningar av tillstånd och förändringar i lagstiftning sker regel-bundet och förändringar behöver bevakas för att omställningar till nya krav ska kunna säkerställas. Resurseffektivt nyttjande av råvaro

Lagen om offentlig upphandling, LOU, och EU:s nya dataskyddsförordning är bara två exempel på lagstiftning som måste förstås av en styrelse. Andra exempel på ny lagstiftning och regler är hållbarhetsredovisning och nya krav på ledamöter i finansiella bolag , säger Kia Orback Pettersson, som varit projektets ordförande och som till vardags arbetar i flera olika styrelser I vår hållbarhetsredovisning presenterar vi vår verksamhet, vår vision och våra mål, vilka framtidens Genom lagstiftning och villkor har vi ett samspel med olika myndigheter som ställer krav på oss och som vi rapporterar till. Dricksvattenförsörjning regleras EU-kommissionen har publicerat ett utkast till lagändringar som ställer krav på att investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare måste väga in hållbarhetskriterier i sin rådgivning Köp boken Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge). Den tredje upplagan innehåller bland annat ny lagstiftning om obligatorisk hållbarhetsinformation och tar upp utvecklingen och införandet av GRI Standards

Är du redo för krav på hållbarhetsrapportering

Boken hjälper dig att förstå bakgrunden till hållbarhetsredovisning, hur man upprättar en hållbarhetsredovisning och vilken funktion den fyller. Den tredje upplagan innehåller bland annat ny lagstiftning om obligatorisk hållbarhetsinformation och tar upp utvecklingen och införandet av GRI Standards Allt flera länder lagstiftar om redovisning av hållbarhetsprestanda för företag. Efter Danmark och Sverige (i Sverige finns det än så länge enbar

Hållbarhetsredovisning : grunder, praktik och funktion

En kurs om förbättringsdrivet och faktabaserat hållbarhetsarbete som ger resultat . Många verksamheter intensifierar idag sitt hållbarhetsarbete både som följd utav externa krav, så som lagstiftning gällande hållbarhetsredovisning, och som följd av att hållbarhet allt mer tenderar att bli en viktig konkurrens- och framgångsfaktor i sig själv SCA följer utvecklingen av relevant lagstiftning och säkerställer att samtliga produkter är säkra för både människor och miljö. Djurförsök SCA har en restriktiv syn på användningen av djurförsök, och arbetar för att hålla nere djurförsöken till ett minimum

Ragn-Sells Hållbarhetsredovisning 2015 | Sveriges främstaKlarar ni kraven i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen?Bolagsstyrning - Svenska Spel
 • Beste Raiffeisen Fonds.
 • Golf periodisering.
 • Lagerhaus lampa.
 • Aktie och fondkonto eller ISK.
 • Akvariebakgrund Poster.
 • Tradeonline Profit reviews.
 • 90/10 vs 80/20.
 • Rose gold svenska.
 • Plaatsnaam puzzelwoordenboek.
 • Volvo dealer.
 • Wocs na Microsoft.
 • Köpa mjöl direkt från kvarn Göteborg.
 • Spinn på gurka.
 • Zinsgeld Rechner.
 • Bitbuy tax reporting.
 • Vanguard equivalent Europe.
 • ICA Banken sparande.
 • 1954 Quarter D.
 • Piratenpartij standpunten.
 • Natürliche Fatburner Test.
 • COMEX Silver futures.
 • Boliden Nordnet.
 • Bygglov pergola Uppsala.
 • Vem är folkbokförd på min adress.
 • Gert Verhulst Karen Damen.
 • IShares Electric veh tec UCITS ETF USD a.
 • Aktier med utdelning varje månad 2021.
 • NEM crypto nieuws.
 • Lånium.
 • High beta stocks list 2020.
 • Kraftringen strömavbrott.
 • Best Linux apps.
 • Myresjöhus Smart 98.
 • Nordiska casino utan licens.
 • Fluicell analys.
 • XSigma token.
 • Schoolgebouw te koop Groningen.
 • React authentication hook.
 • How to install Kali Linux on Chromebook 2021.
 • Tjäna en miljon på ett år.
 • Telegram cryptocurrency.