Home

Prop lag om bank och finansieringsrörelse

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Svensk

Lagen om bank- och finansieringsrörelse reglerar bankers och kreditinstituts verksamhet. Förutom regler om tillståndsgivning och startkapital finns här även regler om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, kreditprövning samt hantering av omyndigas medel. Betaltjänstlagen Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden; Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer; Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomera Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen

Rubrik: Lag (2020:1215) om ändring i lagen (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Omfattning: ändr. 1 kap. 5 § i 2020:671 Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/E SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bank och banksekretess hittar du i lagen om bank- och finansieringsrörelse.. Huvudregeln vad gäller banker är att banksekretess gäller, vilket innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt (1 kap. 10 § lagen om bank- och finansieringsrörelse).Banker får dock göra undantag för en kunds dödsbo. Ett svenskt företag ska ges tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse, om. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Lagen

 1. 1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2004:297) om. bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse. 8 kap. 1 § 2. Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva. risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda
 2. Med kreditinstitut avses en bank, ett kreditmarknadsföretag och ett utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (se 1 kap. 5 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse)
 3. om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 § Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och denna la g trä-der i kraft den 1 juli 2004. 2 § Genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse upphäv
 4. Bank-, finans- och värdepappersrätt. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse; Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet; Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbola

Rubrik: Lag (2004:445) om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Omfattning: ändr. 6 § Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:24 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 2 §, 10 kap. 3 § samt 14 kap. 1-3 och 6 §§ ska ha följande lydelse Ikraftträdande och övergångsbestämmelser [2004:297] Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Fotnoter 1. Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217. 2 10 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse inte följa för den som bryter mot sekretess bestämmelsen i första stycket samma paragraf. Enligt författaren (s. 90) skulle det systematiskt ha varit mindre naturligt att straffbelägga brott mot den finansiella sekretessen när några enskilda personer inte pekas ut i själva handlingsnormen lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap. 11-14 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sank-tionsavgift. 18 § Förelägganden enligt 7, 8, 9 och 11 §§ får förenas med vite

Regeringens proposition 2002/03:13

Bank- eller finansieringsrörelse Finansinspektione

 1. Prop. 2019/20:97. Lagen om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker - SFS 2020:665. Lagen om bank- och finansieringsrörelse - ändring genom SFS 2020:671. Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet. För vissa finansiella företag och föreningar finns det ett krav på ett enhetligt elektro­niskt.
 2. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap.
 3. Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:983 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16: 1 § Lagen om bank- och finansieringsrörelse och denna lag träder i kraft den 1 juli 2004

Aktuella lagändringar - Bolagsverke

16 § Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 6 § Den egendom som ett kreditinstitut har förvärvat enligt 3 eller 5 § skall avyttras när det är lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Egendomen skall dock avyttras senast när det kan göras utan förlust för institutet 1 Regeringens proposition 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet Prop. 2014/15:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhol

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse sfs 2002:2002:293 2002-05-16 Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställnin 1.1 Förslag till lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller bank- och finansieringsrörelse..... 302 13.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Finansiella institut ska registrera sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Enligt denna lag ska FI registrera personer som kommit in med ansökan förutsatt att verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, samt. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (pdf 280 kB) Här finns den. PROMEMORIA Datum Bilaga till 2018-01-29 Dnr 131 201506-17/113 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via Kontakta oss på www.skatteverket.se CFC-beskattnin

10. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 11. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 12. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 13. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 14. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn öve finansieringsföretag (prop. 2005/06:121) Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag att vissa företag ska få fortsätta att driva finansieringsrörelse t.o.m. den 30 juni 2008 utan krav på tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Därmed ställe Prop. 2017/18:4 Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om referensvärden. Den nya lagen och ändringen i lagen om bank- och finansieringsrörelse föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 Lexino. Lexino är en djupare kommentar som klargör det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor som den praktiskt verksamme juristen ställs inför i anslutning till gällande lagstiftning. Författningen kan vara partiellt kommenterad och tyngdpunkten ligger på de viktigaste lagrummen. Kommentarerna publiceras parallellt med.

Lagar och regler som styr bank och försäkrin

Svenska lagar och förordningar Finansinspektione

Prop. 2015/16:89 4 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 b §, och närmast för Prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Banksekretess - Oberoende fakta och vägledning för dig

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Fotnoter 1. Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217. 2 Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Regeringskansliets rättsdatabase

 1. Rubrik: Lag (2007:563) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 7 §, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 3 §§ Ikraft: 2007-11-0
 2. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse. 1 kap. 7 2§ Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får driva näringsverk
 3. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 26 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse. 17 kap. 1 §2 Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 9 a § och Prop. 2005/06:150 2 Sverige, årsredovisningslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse och försäkringsrörelselagen. Frågor om beskattning av europakooperativ och om arbetstagarinfly- 20. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse, 21. lag om ändring i lagen. Prop. 2017/18:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. tionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till förord-ningen om referensvärden. (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och.

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 15 a §, av följande lydelse. 3 kap Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse ska ha följande lydelse. 1 kap Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (bilagor) Propositionens huvudsakliga innehåll Efter bankkrisen i början av 1990-talet tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att utreda behovet av ändringar i det regelverk som styr banker och kreditmarknadsföretag

14. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 15. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, 16. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, 17. lag om ändring i lagen (2004:000) om bank- och finansieringsrörelse Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådan kreditmarknadsföretag som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser. 1 Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217. SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 200

Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen behandlas följdändringar som aktualiseras i ett antal lagar med anledning av förslagen till ny lagstiftning för bank- och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet i prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Lag om Bank- och finansieringsrörelse [utdrag] (2004:297 4 Saksbehandling Søknader fremsettes for og avgjøres av Kontoret for voldsoffererstatning Må fremsettes før forholdet foreldes foreldelsesloven 9 straffeloven 67 og 68 Før skadelidte fyller 21 år, jf. voerstl. 3 nytt annet ledd Avgjørelse utsettes inntil en evt. straffesak og en evt. sivil sak er endelig avgjo Prop, 2016/17:30 s 132 f Proposition 2016-12-22 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2016-12-22 Organisationer: Lag om Framtidsfullmakter - 30 § Behov av hjälp i en särskild fråga. Författningskommentar till införandet av 30 § lagen (2017:310) om framtidsfullmakter

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 14 april 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse. 15 kap. 10 § Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar so Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådant kreditmarknadsföretag som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser. På regeringens vägnar BOSSE RINGHOLM Maria Hallqvist (Finansdepartementet) 1 Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse sfs 2002:2002:293 2002-05-16 Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställnin

 • ISA Freetrade vs hargreaves lansdown.
 • Firo blockchain.
 • GodmodeTrader Guidants.
 • COTI staking calculator.
 • Aktien Gesundheitswesen 2021.
 • EMA careers.
 • Verbraucherzentrale Niedersachsen.
 • Surfplatta med SIM kortplats.
 • Crypto com Sell For cash.
 • Zelf Bitcoin mining.
 • Belsimpel Sverige.
 • Ripple price prediction.
 • Home tutoring jobs near me.
 • Virtual Currencies KEY DEFINITIONS and potential AML/CFT risks.
 • Sequential logic circuits pdf.
 • Telenor Stream inget ljud dator.
 • Switcheo trade hub.
 • Verwachting energieprijzen 2021 corona.
 • Water fasting Forum.
 • ZIL bnb tradingview.
 • Sending bitcoin from Mycelium to Coinbase.
 • Ubuntu b font.
 • Tegenlicht 3 mei 2020.
 • Webhallen centrallager.
 • Chalet Fugen te koop.
 • Rönnskärsverken.
 • Endo international news.
 • Blockchain Gesetz Liechtenstein.
 • How many electrons does flerovium have.
 • SpaceX Starship model.
 • Lofsdalen webbkameror.
 • Best crypto oracles.
 • How to calculate 72 day moving average.
 • T konto mall.
 • Halve Marathon Gent 2021 uitslagen.
 • Newton fees.
 • Istikbal sovrum.
 • Snapseed APK Jelly Bean.
 • Benefits of BNI Connect Training.
 • Bitcoin Cash Yıllık Grafik.
 • Infrastrukturminister Åland.